Fakta og info

Kravet om kontrol
Kravet om kontrol af beholdere har været gældende siden slutningen af 1997.

Alle beholdere for flydende husdyrgødning og ensilagesaft skal kontrolleres mindst hvert 10. år.

Ved kontrollen vurderes beholderens tæthed og styrke. Kontrollen, der bekostes af beholderens bruger, skal udføres af en autoriseret kontrollant.

Landmandens tankforsikring (kasko) stiller normalt krav om, at 10 års beholderkontrollen er gennemført til tiden.

Jf. den ny bekendtgørelse 1322 indføres som noget nyt 5 års-kontrol på beholdere beliggende inden for 100 meter fra vandløb og søer over 100 m3.

Hvorfor?
Erfaringer viser, at beholdere kan blive utætte eller eventuelt helt kollapse. Herved kan der opstå risiko for forurening af omgivelserne og af grundvandet.

Hvilke beholdere skal kontrolleres?
Åbne og lukkede beholdere til flydende husdyrgødning (gylle) og ensilagesaft med en kapacitet på 100 m3 og derover. Gødningskældre, lednings- og pumpesystemer er ikke omfattet af beholderkontrollen. Beholdere til opbevaring af spildevand har tidligere været omfattet af pligten til beholderkontrol, men dette udgik i forbindelse med den nye beholderkontrolbekendtgørelse i 2012.

Spjæld
I henhold til husdyrbekendtgørelsen er der nu forbud mod spjæld mellem fortank og lagertank. Videncentret for Landbrug har udgivet et byggeblad, som viser hvordan et spjæld kan fjernes, se Landbrugets Byggeblad nr. 103.04-31: Afblænding af forbindelse mellem gyllebeholder og fortank.

Hvem kontrollerer?
Beholderkontrollen må kun udføres af personer, der er uddannet og autoriseret hertil. Autorisationen sikrer, at kontrollen udføres af kvalificeret personale og på et ensartet grundlag over hele landet. Den gældende kontrollantliste kan findes her.

Autorisationen gives til kvalificerede personer blandt rådgivende ingeniører, entreprenører, beholderproducenter og bygningskonsulenter.

Prisen?
Prisen for en beholderkontrol bestående af et normalt eftersyn fastsættes af den enkelte kontrollant. Ordningens bestyrelse har i 2009 udmeldt en vejledende pris på kr. 3.500,00 ekskl. moms, hertil kan der komme evt. kørselsudgifter. Hvis et supplerende eftersyn er nødvendigt, udføres dette til en pris efter nærmere aftale.

Hvordan?
Det er brugeren af en beholder, der har ansvaret for, at beholderkontrollen bliver udført i henhold til lovens bestemmelser.

Nærmere oplysninger og skema til anmodning om kontrol (rekvisitionsskema) fås hos den kommunale miljømyndighed, der kan være behjælpelig med udfyldelse af rekvisitionen, der skal indeholde forskellige oplysninger om beholderen.

Brugeren skal sende rekvisitionsskemaet til en kontrollant, der er autoriseret til den pågældende beholdertype. Brugeren vælger kontrollanten ud fra den liste over autoriserede kontrollanter, som udleveres af kommunen sammen med rekvisitionsskemaet.

Hvornår?
Rekvisitionen skal fremsendes senest 6 måneder før beholderen skal kontrolleres.

Resultat
Kontrollen består af et normalt eftersyn, samt, hvis der er behov herfor, af et supplerende eftersyn. Når beholderen er efterset, kan kontrollanten vurdere om beholderen fortsat er tæt og sund.

Kontrollanten udarbejder et vurderingsskema, der vil resultere i, at der gives en af følgende indstillinger:

 • Der er ingen bemærkninger vedrørende beholderens styrke og tæthed
 • Der er behov for nærmere angiven vedligeholdelse/reparation. Der angives en tidsfrist
 • Beholderen opfylder ikke kravene til styrke og tæthed og indstilles derfor til at blive taget ud af drift

Vurderingsskemaet sendes til kommunalbestyrelsen, der på baggrund af indstillingen træffer afgørelse om, hvorvidt beholderen fortsat lever op til kravene om styrke og tæthed. Kommunalbestyrelsen meddeler herefter i fornødent omfang påbud om reparation eller forbud mod brug af beholderen.

Brugeren kan indbringe kontrollantens tilstandsrapport for kontrolordningens bestyrelse med anmodning om at få en udtalelse herfra. Brugeren kan ligeledes indbringe kontrollantens beslutning om, at der er behov for et supplerende eftersyn, for bestyrelsen. Ved indbringelsen betales et gebyr for sagsbehandlingen. Gebyret tilbagebetales helt eller delvist, hvis bestyrelsens udtalelse helt eller delvist går imod kontrollantens vurdering.

Oversigt

 • Gebyrsatser i 2023

  BeholderkontrolGebyrprisen til sekretariatet pr. beholderkontrol udgør i 2023 kr. 347,- KursusKursusgebyret i 2023 udgør kr. 6.898,- Anmodning om udtalelseGebyr for udtalelse fra b…

  Læs mere
 • Meddelelser

  Krav til autoriserede kontrollanter vedr. kontrol af Muleby-beholdere, 29. februar 2016 Advarsel vedr. anvendelse af Muleby-beholdere, 29. februar 2016

  Læs mere
 • Hvem gør hvad?

  På disse diagrammer kan du se, hvem der gør hvad og hvornår. Dette lige fra rekvisition af kontrol til rapport til sekretariat og kommune og evt. indstilling til supplerende efters…

  Læs mere
 • Årsrapportering

  Årsrapport 2022 Årsrapport 2021 Årsrapport 2020 Årsrapport 2019 Årsrapport 2018 Årsrapport 2017 Årsrapport 2016 Årsrapport 2015 Årsrapport 2014

  Læs mere
 • Pjecer til landmænd

  Disse pjecer kan efterlades hos landmanden efter sekretariatet har været på kontrolbesøg. 5 og 10 års beholderkontrol, september 2021 Stikprøvekontrol vedr. beholderkontrollens kva…

  Læs mere
 • Anmodning om udtalelse

  Læs mere